Türkçe Sene Sonu Zümresi İndir

29.06.2021
45
Okuma Süresi: 12 dakika
A+
A-
Türkçe Sene Sonu Zümresi İndir

Bu yazımızda Türkçe dersine ait Türkçe Sene Sonu Zümresi İndir dosyasını paylaşıyoruz. Aşağıdaki indirme butonuna tıklayarak kolaylıkla indirebilirsiniz.

2021-2022 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI GÜZELOĞLAN ŞEHİT AHMET UMA ORTAOKULU

TÜRKÇE DERSİ SENE SONU ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR

            Dersin Adı                       :    Türkçe

Toplantı Nu.                    :    3

Toplantı Tarihi                :  ………/06/2022

Toplantı Yeri                   :  Öğretmenler Odası

Toplantıya Katılanlar    :  Galip Hatip, Mehmet Sönmezışık

 GÜNDEM MADDELERİ

                  1- Açılış ve yoklama.

                  2-2021-2022 Eğitim öğretim yılına ait alınan kararların gözden geçirilerek varsa uygulanmayan kararların araştırılması ve alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi.

      3-  2021-2022 eğitim öğretim yılına ait öğrenci başarılarının değerlendirilmesi

                  4-Dersin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler ,bunların uygulanmasında karşılaşılan güçlüklerle ilgili alınan önlemlerin görüşülmesi.

                  5- Hazırlanan ünitelendirilmiş yıllık ve günlük planların ve ders planlarının değerlendirilmesi yapılarak amacına ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesi varsa eksikliklerin giderilmesi için alınan önlemlerin görüşülmesi.

                  6-Ölçme ve değerlendirmede birlik ve beraberliğin sağlanıp sağlanmadığının gözden geçirilmesi(Sınavlar,değerlendirme ölçütleri,proje görevleri)

                  7-Diğer zümre öğretmenleriyle yapılması planlanan işbirliğinin yapılıp yapılamadığının görüşülmesi,yapıldı ise faydaları;yapılmadıysa nedenlerinin araştırılması

                  8- Okul ve dersliklerin fiziki durumu

                  9 – Ders araç gereçleri,öğretim materyalleri,çevrede yararlanabilecek kaynakların görüşülmesi

                  10- İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programının değerlendirilmesi

      11-LGS hakkında görüşler ve başarıyı artırıcı çalışmaların belirlenmesi

      12 –Dilek,temenniler ve kapanış.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1-Toplantı Zümre Başkanı Türkçe Öğrt. Galip Hatip tarafından başarı dilekleriyle açıldı.

2-Birinci ve ikinci dönem başı zümre öğretmenler kurulu toplantısında alınan kararlar ve uygulamalar gözde geçirildi. Türkçe öğretmeni Galip Hatip birinci ve ikinci dönem başı zümre öğretmenler kurulu toplantılarında kararlaştırılanların planlandığı şekilde uygulandığını, planda belirtilen kazanımların,plana uygun olarak gerçekleştirildiğini bu konuda bir sıkıntı olmadığını belirtti.

3- İkinci dönem şubeler bazında %100 başarı hedeflenmiştir ancak bazı öğrenciler ŞÖK kararı ile bir üst sınıfa geçmiştir.

Okul Müdürü Mehmet Sönmezışık Öğrencilerin başarı durumlarını yükselmesi konusunda “Öğrencilerin derse katılımı için öğrenciler sürekli kontrol edilmeli ve derse hazır gelmeleri sağlanmalı; ayrıca sosyal faaliyetlere katılım da başarıyı artıracaktır” dedi. Ayrıca başarıyı daha da artırmak için, öğrencilere gözlem ve inceleme imkanı sağlanarak gördükleri inceledikleri üzerinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak rahatça anlatabilme alışkanlığı ve fırsatı kazandırılmalıdır.Dersin işlenişi de bu doğrultuda olmalıdır.” dedi.

4- Galip Hatip derslerin işlenişinde anlatım, soru cevap, gözlem, araştırma, beyin fırtınası, yaparak-yaşayarak öğrenme gibi tekniklerin uygulandığını, uygularken herhangi bir zorlukla karşılaşılmadığını belirtti. Ayrıca derslerde kullanılan yöntem ve tekniklerin dışında yöntem ve tekniklere gerek olmadığını;ancak derslerde katılımı artırmak amacıyla öğrencileri dramatizasyona yönlendirmenin öğrencilerin dikkatlerini uzun süre ders üzerinde tutmalarında  olumlu etkisi olduğunu ifade etti. Dersin işlenişinde uygulanacak yöntemler konusunda derslerde öğrencilerin aktif olmasının , öğrenci merkezli bir sistemin uygulanmasının her zaman başarıyı artıracağını ;öğrencinin derse ne kadar katılırsa kendini o kadar derse vereceğini böylece derslerin daha zevkli hale getirileceğini başarının artacağını ifade etti.

Mehmet Sönmezışık ”Öğretmen ,dersi öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre düzenlemelidir.Sınıf disiplinine önem vermeli ve öğrenciler ders çalışmaya özendirilmelidir.Öğretmen, öğrencilerin derste görev almalarını sağlamalıdır. Böylece dersin işlenişinde ortaya çıkacak problemler de  en az seviye inecektir.”dedi.

Buna göre problemli öğrencilere derste basit görevler verilmesi, metnin gerektikçe öğretmen tarafından örnek olarak okunması,yapılan çalışmalarda sınıf seviyesinin gözetilmesi, imkanlar ölçüsünde bütün öğrencilere söz hakkı verilmesi, dilbilgisi çalışmalarında öğrencilere tahtayı daha sık kullanma olanağının tanınması,okuma çalışmaları için gerekli özendirmenin yapılması,yeri geldikçe öğrencilere araştırma konuları verilmesi kararlaştırıldı.

5- Galip Hatip 2021-2022 Eğitim öğretim yılı başında yapılan ünitelendirilmiş yıllık plana uyulduğunu ,temaların belirtilen süreler içinde bitirildiğini söyledi.

6- Galip Hatip Türkçe dersinden artık  iki sınav yapıldığını, sınavların metni yorumlama, test, doğru yanlış, boşluk doldurma şeklinde yapıldığını, sınavların öğrencilere önceden duyurulduğunu, sınav tarihlerinin ve sınav sonuçlarının e okul sistemine zamanında işlendiğini söyledi.

Daha önceki  zümre toplantısında alınan karara uygun olarak sınavlar, anlama, anlatma, dilbilgisi alanlarında değerlendirildiği belirtildi.

7- Zümre Başkanı Galil Hatip “Eğitim ve öğretimde birlik ve beraberlik, şüphesiz ki başarıyı artırmada  en önemli etkenlerden biridir. Bizim dersimizin başarısı diğer öğretmenlerle hareket etmekle daha da artacaktır.Öğrencilerin konuşmalarının ve yazmalarının düzgün olması büyük ölçüde diğer öğretmenlerle yapacağımız işbirliğine bağlıdır.” dedi. Ayrıca, Anadilimiz Türkçenin doğru ve düzgün kullanılmasını sağlamak, öğrencilerin noktalama ve imla konusundaki  eksikliklerini gidermek, değişik konuları farklı bakış açılarıyla yorumlanmasını sağlamak için diğer zümre öğretmenleriyle sürekli iletişim kurulması gerekir” dedi. “Bu hususta Standart Türkçenin öğrenciler arasında yaygın olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla sınıflarda derse giren tüm öğretmenlerle bu konuda işbirliği yapılmalıdır.” dedi.

8.Zümre Başkanı Galil Hatip başarının fiziki ortamla da doğrudan alakalı olduğunu, özellikle de Türkçe dersi için okuma ve anlamanın önce geldiğini, bunun için de sınıf kitaplıklarının da yeterli düzeyde olması gerektiğini belirtti. “Sınıf ortamında dersin işlenişini olumsuz etkileyen herhangi bir durum olmadığını belirtti.

9.Derslerde Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu İmla Kılavuzu, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, Şairler ve Yazarlar Sözlüğü, Şiir Antolojileri, Atatürk ile ilgili kitaplar, gazete ve dergilerdeki makale, söyleşi, fıkra, deneme vb. yazılar kullanıldığı söylendi. Ayrıca derslerde sadece ders kitabına bağlı kalınmadığını,dersin ilgi çekici hale getirilmesi için güzel metinlerin ve kitapların sınıfa getirildiğini, dil bilgisi konularında sunulardan yararlanıldığını,testler ve çalışma kağıtları, konu anlatım fasikülleri hazırladığını söyledi.

10. Galip Hatip Türkçe dersi öğretim programı, öğrencinin birikim, beceri ve gelişimlerini göz önünde bulunduran ve öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşımla hazırlanmış olup bütün kazanım ve etkinlikler bir bütünlük içinde değerlendirilmiş, öğrencinin katılımını gerektiren uygulamalara yer verilmiştir.Bu uygulamalar bireysel farklılıklara duyarlı, bağımsız veya grup içinde öğrenmeyi özendiren, öğretim etkinliklerini okul dışına da taşıyan bir nitelik göstermektedir. Program öğrencilere Türkçeyle ilgili bilgi ve becerileri kazandırmanın yanında, onların yeni bilgi ve çözümler üretmeyi alışkanlık haline getirmelerini de amaçlamaktadır.Bu nedenle öğrenciler bütün öğretim etkinliklerine etkin olarak katılmakta, öğretmen ise bu süreç içinde öğrenciyi yönlendiren, ona yardımcı olan ve kendini geliştirmesinde yol gösteren bir rehber konumundadır, dedi.

11- Galil Hatip LGS’de soruların orta düzeyde sorulduğunu öğrencilerden beklenilen başarının gelebileceğini gelecek yıl için de destekleme ve yetiştirme  kurslarının öğrencilere katkı sağlayacağını belirtti.

11.Zümre Başkanı Galil Hatip “Başarıyı artırmak için sürekli özveri ile çalışmamız gerekir.Öğrencilere hoşgörüyle yaklaşmalı, onlara okulu ve dersleri sevdirmeye çalışmalıyız.” diyerek toplantıya son verdi.

           U Y G U N D U R

                                                               13/06/2022

                                                            Okul Müdürü

 Mehmet SÖNMEZIŞIK

Türkçe Sene Sonu Zümresi İndir

2021-2022 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI  GÜZELOĞLAN İEHİT AHMET UMA ORTAOKULU

TÜRKÇE DERSİ SENE SONU ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR

            Dersin Adı                       :    Türkçe

Toplantı Nu.                    :    3

Toplantı Tarihi                :  ……../06/2022

Toplantı Yeri                   :  Öğretmenler Odası

Toplantıya Katılanlar    :  Galip Hatip, Mehmet Sönmezışık

ALINAN KARARLAR

1. Alınan kararların uygulandığına, uygulamalarda bir sıkıntının olmadığına,

2. Tüm sınıflarda ders başarısının iyi olduğuna,

3. Yöntem ve metotların uygulanmasında herhangi bir sorunla karşılaşılmadığına,

4. Ünitelendirilmiş yıllık planların kazanımlara uygun olarak yapılıp uygulandığına ve konuların planlara uygun olarak bitirildiğine,

5. Ölçme ve değerlendirmenin yönetmeliğe ve zümrelerde alınan kararlara uygun olarak yapıldığına,

6. Zümre öğretmenleriyle fikir alışverişinde bulunulduğuna,

7. Okul ve dersliklerin fiziki durumunun eğitim ve öğretime uygun olduğuna,

8. Ders araç-gereçleri ve öğretim materyallerinden yararlanıldığına,

9. Programın öğrencileri araştıran, sorgulayan, çözüm üreten ve eğitimde aktif duruma getiren bir

program olduğuna,

10.LGS için başarıyı artırıcı önlemlerin alınacağına

11. 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Türkçe dersi sene sonu zümre öğretmenler kurulu toplantısının bitirilmesine karar verildi.

Galil Hatip

Türkçe Öğretmeni

(Zümre Başkanı)

           U Y G U N D U R

…/06/2022

Okul Müdürü

Mehmet SÖZMEZIŞIK

 

 

 

 

 

 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.